Young horses for sale

Overview of our breed Friesians:

 

Foals born 2017:

– Doerak Galloper ( Uldrik x Tije)

– Dapper Galloper ( Gerben x Onne)

– Evy Galloper ( Markus x Tsjerk)

 

Foals born 2016: ( One year olds)

– Bingo Galloper M ( Bartele x Tije )

– Amara Galloper M ( Tsjalle x Tsjerk )

– Billie Galloper H ( Gerben x Brandus )

 

Foals born 2015: ( Two year olds)

– Wup Galloper H ( Epke x Felle )

– Wicky Galloper M ( Thorben x Jerke )

– Ytske J.S M 1e premie M ( Epke x Lolke )

– Yfke 1e premie M ( Beart x Nanno )

 

Foals born 2014:  (Three years olds)

– Vrolijk Galloper M ( Bartele x Tije )

– Uniek Galloper M ( Uldrik x Brandus )

– Vienna 1e premie M ( Epke x Folkert )

– Thirza M ( Bartele x Jakob )